– Statut fundacji

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Statut Fundacji

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Janusz Ekert

2. Piotr Głowacki

3. Marcin Wenus

zwani dalej „Fundatorami”, ustanowili aktem notarialnym, spisanym w dniu 9 września 2015 r. w Krakowie przez notariusza Marcina Satorę do Rep. A Nr 6406/2015, Fundację o nazwie: Fundacja FxCuffs – Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych, zwaną w dalszej części statutu „Fundacją”.

Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (dz. U. nr 21, poz. 97) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
4. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Właściwym ministrem jest Minister Gospodarki.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI.

§3

Celami Fundacji są:

 1. działalność naukowa, edukacyjna, promocyjna, informacyjna wspomagająca rozwój gospodarczy kraju, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz innowacyjności, jak również rozwój rynków finansowych;
 2. promowanie poprawnych praktyk rynkowych, w szczególności poprzez nagradzanie podmiotów wyróżniającym się w ramach rynków finansowych;
 3. rozwój instytucji działających na rzecz dobra publicznego, w różnych dziedzinach życia takich jak np. nauka, edukacja, przedsiębiorczość, rozwój gospodarczy i inne;
 4. działalność międzynarodowa na rzecz rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, rynku, edukacji, wymiany informacji, promocji kraju, z naciskiem na współpracę w regionie Europy Środkowej i Wschodniej;
 5. prowadzenie i rozwój różnego rodzaju programów badawczych, wydawniczych, informacyjnych i edukacyjnych, mających na celu zdobywanie, rozpowszechnianie, oraz promocję wiedzy na temat rynku, zjawisk ekonomicznych, gospodarczych, prawnych i podobnych;
 6. organizowanie szkoleń, oraz programów stypendialnych dla specjalistów, oraz społeczności akademickich w dziedzinie ekonomii, gospodarki, finansów, prawa, handlu i podobnych;
 7. dbanie o poprawność i właściwość regulacji prawnych dotyczących rynków finansowych, w tym ich zgodności z Konstytucją RP oraz normami prawa międzynarodowego, oraz kształtowanie należytej praktyki prawniczej w tym zakresie.


§4

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

 1. rozwój instytucji działających na rzecz dobra publicznego, w różnych dziedzinach życia takich jak np. nauka, edukacja, przedsiębiorczość, rozwój gospodarczy i inne;
 2. działalność na rzecz rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, rynku, edukacji, wymiany informacji, promocji kraju, z naciskiem na współpracę w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, w szczególności poprzez nagradzanie podmiotów wyróżniających się na rynkach finansowych.
 3. prowadzenie i rozwój różnego rodzaju programów badawczych, wydawniczych, informacyjnych i edukacyjnych, mających na celu zdobywanie, rozpowszechnianie, oraz promocję wiedzy na temat rynku, zjawisk ekonomicznych, gospodarczych, prawnych i podobnych;
 4. organizowanie szkoleń, oraz programów stypendialnych dla specjalistów, oraz społeczności akademickich w dziedzinie ekonomii, gospodarki, finansów, prawa, handlu i podobnych;
 5. opiniowanie projektów aktów prawnych i branie udziału w procesie tworzenia prawa, w formach do tego przez prawo przewidzianych, jak również ocena uregulowań obowiązujących.

§5

 1. Oprócz przedsięwzięć wynikających z własnej inicjatywy, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 2. Fundacja może być inicjatorem [powodem] oraz interwenientem [może przystępować] postępowań toczących się przed Polskimi, oraz międzynarodowymi organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa krajowego i międzynarodowego.
 3. Fundacja realizuje cele statutowe również w ramach współpracy oraz członkostwa w organizacjach rządowych i pozarządowych, jak również zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.
 4. Zabrania się interpretowania wszelkich przejawów działalności Fundacji w ten sposób, iż zastępują one działalność instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI.

§6

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
 2. Fundusz założycielski, w całości wniesiony przez Fundatorów wynosi 15 000 zł (piętnaście tysięcy), z czego 11 000 zł (jedenaście tysięcy) przeznacza się na realizację celów statutowych fundacji, a 4000 zł (cztery tysiące) na działalność gospodarczą fundacji.
 3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
  1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,
  2. darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
  3. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
  4. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
  5. odsetek i depozytów bankowych, w tym także odsetek określonych w pkt.2,
  6. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
 4. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów na kosztami na działalność statutową opisaną w § 3 i § 4.

§7

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§8

W celu zwiększenia środków na realizację zadań statutowych Fundacja może:

 1. prowadzić samodzielnie w kraju i zagranicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do spółek i fundacji.
 3. wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji,
 4. uczestniczyć w spółkach prawa handlowego w tym z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach prawa,


§9

Fundacja może zlecać prowadzenie i obsługę swoich spraw wyspecjalizowanym podmiotom prowadzącym działalność w określonych dziedzinach.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§10

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji,
 2. Sekretarz Fundacji.

§11

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch członków. Członkami pierwszego składu Zarządu są Fundatorzy.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu, który kieruje pracami Zarządu, oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu.
 3. Zarząd może wybrać ze swojego grona dodatkowo jednego Wiceprezesa.
 4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku:
  1. śmierci,
  2. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu.
 6. Członek Zarządu może być odwołany z funkcji jednogłośną uchwałą Fundatorów.
 7. W przypadku zaistnienia braków osobowych w Zarządzie, wskutek wygaśnięcia mandatu lub odwołania członka Zarządu, do powołania nowych członków Zarządu uprawnieni będą:
  1. na opróżnioną funkcję członka Zarządu Janusza Ekert albo członka Zarządu powołanego w jego miejsce – Fundator Janusz Ekert albo jego spadkobiercy;
  2. na opróżnioną funkcję członka Zarządu Marcina Wenus albo członka Zarządu powołanego w jego miejsce – Fundator Marcin Wenus albo jego spadkobiercy.

§12

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  2. ustalanie wynagrodzenia osób będących członkami organów Fundacji, oraz jej pracowników,
  3. uchwalanie rocznych planów finansowych,
  4. uchwalanie regulaminów,
  5. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
  6. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
  7. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
 3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający wspólnie na podstawie uchwał Zarządu.

§13

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Zarząd jednogłośnie przyjmuje uchwały o:
 3. likwidacji Fundacji,
 1. przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
 2. tworzeniu oraz likwidacji Zakładów,
 1. zmiany Statutu Fundacji,
 2. sprzedaży nieruchomości oraz ruchomości o wartości powyżej 10 000 zł (dziesięć tysięcy) wchodzących w skład majątku Fundacji,
 3. przyjęciu Regulaminu określającego tryb działania Zarządu,
 4. podejmowaniu uchwał o zaciągnięciu zobowiązań o równowartości wysokości funduszu założycielskiego lub wyższej.
 5. W przypadkach określonych w §13 pkt 2, nie ma zastosowania §13 pkt. 5.
 1. Do podejmowania uchwał wymagane jest kworum w wysokości wszystkich członków Zarządu.
 2. Nieobecny członek Zarządu może wyrazić pisemną zgodę na podjęcie uchwały pod jego nieobecność. W takim przypadku wymagane jest kworum w wysokości dwóch członków Zarządu.

§14

 1. Sekretarz Fundacji sprawuje funkcje kontrolne w zakresie zgodności z prawem działań Fundacji.
 2. Sekretarz jest informowany o wszystkich uchwałach podejmowanych przez Zarząd, w terminie tygodnia od ich podjęcia.
 3. W terminie dwóch tygodni od powzięcia informacji o podjętej uchwale Zarządu, Sekretarz może zgłosić swoje zastrzeżenia i przekazać uchwałę do ponownego uchwalenia przez Zarząd. Uchwała posiadająca zastrzeżenia pozostaje nieważna do momentu zatwierdzenia jej jednomyślnie przez Zarząd.
 4. Na Sekretarza Fundacji zostaje powołany Karol Wenus.
 5. Zasady wygaśnięcia mandatu członka Zarządu stosuje się odpowiednio do funkcji Sekretarza. W takim przypadku nowego Sekretarza powołuje Zarząd jednomyślną uchwałą, przy czym nie ma zastosowania §13 pkt. 5.

§15

 1. Obsługa administracyjna Zarządu i Sekretarza należy do biura Fundacji.
 2. Biuro Fundacji podporządkowane jest Zarządowi Fundacji.

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU

§16

Zmian statutu Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji uchwałą podjętą jednomyślnie przy obecności wszystkich członków Zarządu, w niniejszym przypadku nie ma zastosowania pkt. 5 §13.

ROZDZIAŁ VI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§17

Składnikami majątkowymi przeznaczonymi na prowadzenie działalności gospodarczej są:

 1. Część funduszu założycielskiego w wysokości 4000 (cztery tysiące) złotych,
 2. Inne składniki majątkowe przekazywane sukcesywnie przez Zarząd oraz udziały majątkowe w spółkach prawa handlowego.

§18

Źródłem pozyskiwania środków na realizację celów Fundacji jest również prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w tym:

 1. Dział 58 PKD – wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
 2. Dział 63 PKD – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi,
 3. Dział 64 PKD – finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 4. Dział 70 PKD – działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
 5. Dział 82 PKD – działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
 6. Dział 85 PKD – edukacja.
 7. Dział 94 PKD – działalność organizacji członkowskich,

§19

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych Zakładów,
 2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych,
 3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi i Sekretarzowi, na zasadach określonych w Statucie oraz regulaminach organów,
 4. Decyzję o ustanowieniu Zakładu oraz o powołaniu oraz odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd jednomyślnie przy obecności wszystkich członków Zarządu, w niniejszym przypadku nie ma zastosowania pkt. 5 §13.
 5. Decyzję o likwidacji Zakładu podejmuje Zarząd, w trybie i formie przewidzianej dla ustanowienia Zakładu, który powołuje likwidatorów i nadzoruje ich działalność,
 6. Zakres działania Zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków Kierownika Zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd.

§20

 1. Działalność gospodarcza Fundacji może również polegać na utworzeniu spółki prawa handlowego lub na wniesieniu wkładu pieniężnego lub rzeczowego do istniejącej spółki.
 2. Fundacja w tej spółce reprezentowana jest przez członka lub członków Zarządu, wybranych uchwałą Zarządu.

§21

 1. Składniki majątku Fundacji przekazywane są zakładom, wyodrębnionym pod względem ewidencyjnym i oddzielnie zarządzanym i są traktowane jako majątek tych zakładów.
 2. Pieniężne wkłady tego majątku oraz dochody zakładów są lokowane na rachunkach bankowych konkretnych zakładów.

§22

Działalność gospodarcza jest prowadzona na zasadach rachunku ekonomicznego i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§23

 1. Zakłady sporządzają w każdym roku kalendarzowym bilans i rachunek wyników, które podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd.
 2. Do kosztów obciążających działalność Zakładów oprócz kosztów własnych, wlicza się również ustaloną przez Zarząd część wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłaconymi urzędującym członkom Zarządu, jak też odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

§24

Zarząd określa wielkość zatrudnienia w zakładach oraz zasadę wynagradzania oraz zakres środków przeznaczanych na wynagrodzenia.

§25

Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu stosownie do obowiązujących zasad.

§26

Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.

§27

Wydatki w walutach obcych ponoszone w kraju i zagranicą są finansowane z posiadanych przez Fundację zagranicznych środków płatniczych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§28

Zbycie i obciążanie środków trwałych, wchodzących w skład majątku zakładu, o wartości przekraczającej kwotę oznaczoną przez Zarząd, jak również zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego Zakładu w wysokości przewyższającej kwotę ustaloną przez Zarząd wymaga uchwały Zarządu, chociażby pełnomocnictwo udzielone kierownikowi zakładu obejmowało te czynności. W przeciwnym razie czynności podjęte przez kierownika zakładu w tym zakresie są nieważne.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§29

 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd jednomyślnie w formie uchwały przy obecności wszystkich członków Zarządu, w niniejszym przypadku nie ma zastosowania pkt. 5 §13.

§30

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd jednomyślnie w formie uchwały przy obecności wszystkich członków Zarządu, w niniejszym przypadku nie ma zastosowania pkt. 5 §13.
 1. Uchwała w sprawie likwidacji musi określać tryb likwidacji i przeznaczenie likwidowanego majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra nadzorującego.

§31

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.

Back to top